A keresztény értelmiség feladata és felelőssége a média területén

Írta: Zachar Péter Krisztián, a KÉSZ társelnöke

A keresztény értelmiség és a média kapcsolatának, illetve az e téren viselt felelősségnek a bemutatásához Ferenc pápa gondolatait szeretném elsőként megidézni. A Szentatya a következőket mondta idén, az 1966-os bevezetése óta immár hagyományossá vált üzenetében a társadalmi kommunikáció 57. világnapjára: „Mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy keressük és kimondjuk az igazságot, mégpedig szeretetben. Különösen mi, keresztények kapunk újra és újra figyelmeztetést, hogy őrizzük nyelvünket a rossztól, mert – amint a Szentírás tanítja – egyazon pillanatban dicsérhetjük vele az Urat és átkozhatjuk az embereket, akik Isten képmására vannak teremtve. Rossz szó nem hagyhatná el a szánkat, »hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék a hallgatóknak«. (…) A médiában arra van szükség, hogy a kommunikáció ne a haraghoz és veszekedéshez vezető dühös indulatot táplálja, hanem segítsen az embereknek józanul gondolkodni, kritikusan és mindig tisztelettudóan szemlélni a valóságot, amelyben élnek. (…) Olyan egyházi kommunikációról álmodom, amely tudja, hogyan kell a Szentlélektől vezérelve, barátságosan, ugyanakkor prófétai módon megnyilvánulni, amely tudja, miként kell új formákat és utakat találni annak a csodálatos üzenetnek, amelynek hirdetését a harmadik évezredben is folytatni kell. Olyan kommunikációról, amely az Istennel és a felebaráttal, különösen a leginkább rászorulókkal való kapcsolatra összpontosít, és amely tudja, hogyan kell lángra lobbantani a hit tüzét egy önközpontú identitás hamujának őrzése helyett.”

Ez az idézet is és mindegyik hasonló pápai üzenet számunkra programot ad. Napjainkban a hagyományos média keretein túlmutatóan a közösségi médiára való figyelésnek, az új kommunikációs eszközökre és technikákra és főleg az új kommunikációs logikákra való ráhangolódásnak jött el az ideje a keresztény médiában is. Ugyanakkor köreinkben az, amit ezzel kapcsolatban legtöbbet hallunk, nem más, minthogy a modern média a rossz hordozója, a közösségi média félrevezet és veszélyes. Pedig számtalan példa, így akár kis mértékben a KÉSZ által létrehozott tartalmak (a Jel online folyóirat vagy saját YouTube-csatornánk) is, a bizonyíték arra, hogy ha felismerjük mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a média magában hordoz, akkor kapukat tudunk megnyitni a keresztény értékek, az örömhír közlése, továbbadása és megosztása terén.

Éppen a mögöttünk hagyott pandémiás időszak mutatta meg, hogy a digitális környezetben milyen eddig fel nem ismert lehetőségek rejlenek a keresztény tartalomgyártók számára. A média révén hangot adhatunk a hangtalanoknak, hozzászólási lehetőséget nyújthatunk keresztény jellegű témákhoz, eseményekhez a legnagyobb távolságokat és időbeli korlátokat átívelve. Nem küzdenünk kell a közösségi média ellen, hanem felismerni, hogy ebben is rejtőzhet a keresztény vallásos kommunikáció jövője. Ki tudja egészíteni, össze tudja fogni, fel tudja erősíteni a hagyományos egyházi kommunikációt az írott szöveg, a mozgókép és a tanúságtétel segítségével.

Amennyiben a keresztény értelmiség szerepét keressük, akkor ismételten csak Ferenc pápa kezdetben idézett gondolataihoz tudunk visszatérni: a média segítségével is folyamatosan ki kell állnunk hitünk alapjai mellett, fel kell hangosítani a szavunkat, hogy a keresők minél inkább ránk tudjanak találni és egyben megerősítsük saját közösségünk tagjait. Napjainkra rendkívül jelentős keresztény sajtóorgánumok sarjadtak ki, blogokkal, közösségi média-felületekkel, televíziós és rádiós csatornákkal. Ezekben összehangoltan a saját hitbéli alapokból táplálkozó világnézetünk szerint kell megvitatnunk a világ eseményeit. Nem kivonulni a világból, hanem felvállalni a világban saját meggyőződésünket. Proaktívan és értékvezérelt témák mentén kell jelen lenni a sajtóban, hiszen a keresztények egész személyiségükkel példát kell, hogy mutassanak. Éppen a média az a tér, ahol a relativizmus, a minden egyformán igaz logikája a leginkább érvényesül, hiszen nincsenek valós igazodási pontok. A feladat tehát, hogy ebben a helyzetben is megmutassuk saját vezérlőcsillagunkat, ki tudjunk állni saját véleményünk mellett, amihez mély ismeretekre és elkötelezettségre van szükség. Itt is igaz Loyolai Szent Ignác szava, miszerint „ha elhatalmasodik a gonosz, még nagyobb jóval kell válaszolnunk”.

Rubens: Loyolai St. Ignác

A keresztény értelmiség küldetése, hogy nem vonulhat vissza a templomokba, nem engedheti át a köztereket a relativizmus előretörésének. Felelőssége, hogy képviselje a hitből fakadó keresztény értékeket a társadalomban, a közéletben, és nem szabad pusztán vallási-egyházi kérdésekkel foglalkoznia.

Mi szükséges mindehhez a keresztény médiamunkások részéről? Mindenképpen az értékrend és az erkölcsi tartás megőrzése a közvetített médiatartalmakban. Továbbá az objektivitás és igazságosság megőrzése mellett nem hagyható szó nélkül, ha valami hitbéli meggyőződéseinkkel és ebből levezetett világnézetünkkel ellentétes. Ugyanakkor mindig a keresztény szeretet és megértés üzenetét jelenítse meg a keresztény média, ami képes párbeszédet létrehozni különböző nézetek között, ott, ahol ez hitbéli nézetekkel nem ütközik. Mindig legyen inspiráló és erősítő az üzenet a keresztény közösségek számára, segítse az útkeresőket a vallási meggyőződésük megtalálásában. Kiemelten fontos, hogy ne csak reagálni legyünk képesek, hanem a keresztény értelmiségi a média segítségével vezesse a társadalmi diskurzust olyan kérdésekről, amelyek fontosak számára. Tudatosan készüljenek olyan tartalmak, amelyek a relativizáló társadalmi kritikák kereszttüzében is képesek védelmezni a keresztény hitelveket és az ebből levezetett nézőpontokat. Ezek adjanak muníciót a mindennapok során a személyes kiálláshoz, a keresztény értékek felvázolásához. Ez egyben azt is jelenti, hogy a keresztény értelmiségben legyenek olyan elkötelezett szakértők, akik hasonló nézeteket vallanak és hozzájárulhatnak a keresztény alapokon nyugvó nézőpontok megerősítéséhez.

Ez a folyamat számunkra így kétirányú fellépést is kijelöl: egyfelől szólnia kell arról, hogy a közösség képes megragadni az aktuális kihívások közepette a legfontosabb témaköröket és képes válaszokat megfogalmazni a próbatételek kapcsán. A keresztény értelmiségnek éppen a nehéznek tűnő, válságos helyzetekben kell olyan hálót képeznie, amely eléri az egyes közösségeket és össze tudja fogni az azonos módon gondolkodókat. Ugyanakkor nem zárkózhat be a civil élet szűkös kereteibe, nem csak elefántcsonttoronybéli fennköltségéből kell szemlélnie az apokaliptikus történéseket és önmagát marcangolva keresni az okokat és következményeket. Képesnek kell lennie arra, hogy a megfogalmazott állításokat, a problémákra és kihívásokra adott válaszokat eljuttassa a mindenkori döntéshozókhoz, az ország sorsát irányítókhoz. Ebből derül ugyanis ki, hogy a keresztény embernek küldetése van és mindig, minden korban, minden körülmény között közösségépítő. Pontosan tisztában van vele, hogy a jó célok eléréséhez minden körülmények között jól megszervezett aprómunkára, segítő és dolgos kezekre, valamint támogató szakmai kútfőkre és bátor megjelenésre, kiállásra is szükség van. Hisszük, hogy még a mostani kormányzati felhatalmazás mellett sem lehet lemondani arról, hogy az értelmiség, a szakmai szervezetek és ezáltal a szaktudás kerüljön bevonásra a döntések meghozatala előtt és így felmérhetővé váljon egy-egy konkrét intézkedés rövid és hosszú távú következménye is. A KÉSZ ezért dolgozik, készen áll megfogalmazni saját közösségének sokszínű gondolatai alapján a konszenzust jelentő végeredményt. És jelen van a társadalomban és a közéletben, ha kell támogatóan, ha kell baráti figyelmeztetéssel, ha kell az erkölcsi törvények felmutatásával.

A média terén pedig a mindennapi tartalomgyártás során össze kell tudnunk kapcsolni a keresztény értékeket és a modern társadalmi kérdéseket. Be kell tudnunk mutatni, hogyan lehet a keresztény tanítást alkalmazni és értelmezni a mai világ kihívásai közepette. Ezt pedig átgondolt és professzionális megjelenésnek kell kísérnie. Sok esetben kísérletezünk, számos alkalommal nem a megfelelő formátumot választjuk egy-egy akció megvalósításához. A liberális médiavilág gyakran a rendkívül pörgő és vonzó külcsínével ragadja meg a figyelmet. Így képesnek kell lennünk felvenni a versenyt és magas minőségű tartalmakkal, a külső megvalósítás legszínvonalasabb módozataival előállni. De számunkra a külsőség mellett a tartalom is elsődleges. Így a szívek megnyeréséhez a személyes történetek, az evilági jó példák vihetnek minket közelebb, hiszen ha a nézők saját élethelyzetükre tudják alkalmazni a történteket, akkor ezek a személyes példák növelik az empátiát és segítenek azonosulni az ezek mélyen meghúzódó keresztény értékeinkkel.

Nem lehet kérdés, hogy keresztényként meghatározni helyünket a világban és a megváltás tudatában részt venni az aktuális, jövőnkről folytatott diskurzusokban elsődleges feladat. Ahogyan közösségeink további erősítése, keresztény szervezeti hálózatok építése. Legyen erős imaéletünk, és merjük Krisztus követését mindennapjaink középpontjába helyezni. Tudatos világképünk, szilárd hitelveink, vallásunk erkölcsi normarendszerének szélesebb körben való megismertetése, hitéletünk alaptanításainak az egyházközségekben és gyülekezetekben való tudatosítása mind erőt adnak a közösségeinket fenyegető veszélyek közepette. Feladatunk a hagyományok és a keresztény kultúra hanyatlása ellenére ezek őrzése, a nihilizmus és az egzisztencializmus közepette a közösségek megerősítése és a hitismeretek hiányának tudatos ellensúlyozása a globalizmus korában. Ezek segítségével a kiüresedő templomok ellen is hatunk, és közösségünk vezetői mellett is tudatosabban kiállunk. A liberális világrend által kikezdett keresztény tradícióink nyílt és tudatos felvállalásával, az Isten és az ember közvetlen, dinamikus kapcsolatából levezetett evilági értékeink melletti kitartással, kulturális örökségünk, a nyugati civilizáció keresztény alapjainak megőrzésével példát mutatunk azoknak, akik megtántorodnak, erőt adunk azoknak, akik eltévelyednek és egyben vonzó alternatívát kínálunk mindazok számára, akik a liberális szabadosság vonzásában úgy érzik, elveszítik gyökereiket. Hatalmas evangelizációs lehetőség van még mindig a modern médiában.

Ehhez adjon nekünk ihletet a híres református lelkipásztor, egyházi író Cseri Kálmán, aki egyik híres prédikációjában mondta, hogy „aki az új teremtés reménységével él, aki várja a megígért jövőt, túllát a jelen nyomorúságain, készül Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére, annak ez már a jelen szenvedései közt is nyugalmat, derűt, biztonságot ad. Ezért Isten gyermekei nem csüggednek el, hanem helytállnak a jelen feladatai között. Igyekeznek enyhíteni a szenvedéseket, és segíteni másokat is, hogy lássanak túl a sok nyomorúságon, higgyenek Jézusban. Nem ők akarják megváltani a világot, hanem a világ Megváltójára irányítják a figyelmet, s az ő megváltottjaiként igyekeznek élni. Bizonyosak abban, hogy Isten minden ígérete teljesedni fog.”


A 2023. november 18-án, a Klebelsberg Kuno Napok keretében, a „Nemzeti média és kommunikációs csatornák a demokrácia szolgálatára” című konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.

info@hidegkutihirek.hu | + bejegyzések

A Hidegkúti Hírek Pesthidegkút életével, helytörténetével, kulturális eseményeivel és közéleti témákkal foglalkozik.

Írja be a keresőszót fentre és nyomja meg az entert a kereséshez. Az ESC megnyomásával tudja a keresést megszakítani.

Vissza a lap tetejére

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

View more
Cookies settings
Elfogadom
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.hidegkutihirek.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Hidegkúti Hírek
Kiadja: Új Hírek Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Katona József utca 6. 2/24
Kiadásért felel: Dr. Gór Csaba Gyula
Lap menedzser: Dr. Erdősi Károly, Küller András
Főszerkesztő: Dr. Erdősi-Boda Katinka
E-mail: info@hidegkutihirek.hu
Save settings
Cookies settings