Magyar Kultúra Napjára – Kölcsey emlékezete a Napkeletben

Magyar Kultúra Napjára – Kölcsey emlékezete a Napkeletben

Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter a Kölcsey emlékezete c. beszédét a „Napkelet” irodalmi folyóirat ELVEK ÉS MŰVEK rovatában jelzésértékűen több oldali meggondolásból jelentette meg 1923-ban. A nemrégen elfoglalt kultuszminiszteri tárca egyáltalán nem kötelezte őt arra, hogy publikáljon. De a tudósnak egész élete során áthatott publikációs igénye mellett, mint kultúrpolitikus napi politikai munkájának eszközéül tekintette a médiát, és használta azt. Annyira tudatosan tette ezt, hogy parlamenti előterjesztéseit mindig jóval előbb „megszellőztette”, mondhatnánk vitára bocsájtotta, megismertette a széles közönséggel, s ezzel jó előre társadalmi támogatottságot szerzett magának, és természetesen az általa megfogalmazott, képviselt ügynek. Így képviselő társai is felkészültek, felkészülhettek a vitára, de ezek a viták mindig termékenyek voltak, és sikerre vitték elképzeléseit.

Kölcsey Himnuszának centenáriumi (100.) évfordulóját is nagyszabású terveinek szolgálatába állította, mint ahogy a most ünnepelendő 200 éves Himnuszunk is újra lehetőséget adhat a klebelsbergi gondolatokban meglévő idea újra „hasznosítására” is. És hogy mennyire zseniális indíttatású volt már ez a beszéde is, arra álljanak itt az alábbi sorok. (Szinte kiolvasható belőlük újabb száz év elteltével korunk emberének is szóló üzenete, a mai azonos feladatunk, a méltó megünneplés előkészüléséhez.) Idézem;

Úgy érzem, hogy a Kölcsey – emlékünnepeknek ez a megismétlése sokkal több, mint Kölcsey vármegyéje jogos büszkeségének fel – felcsillanása. Úgy érzem, hogy az erkölcsi emelkedés gyönyörű megnyilatkozásának, síron túli nagyszerű engesztelődésnek vagyunk tanúi ma itt. Úgy érzem, hogy engesztelő tüzet gyújt a vármegye nagy fiának, kinek igazát az ősatyák nem tudták egészen megérteni.

Láthatjuk, hogy már itt az emlékező kezdő sorokban megadja az alaphangot. Valamint észrevehetjük, hogy micsoda diplomáciai érzékkel, egyáltalán nem erőszakkal hívja fel a figyelmet azokra, hogy „emlékünnepeknek ez a megismétlése sokkal több”,….. „hogy az erkölcsi emelkedés gyönyörű megnyilatkozása”, …és hogy „engesztelő tüzet gyújt a vármegye nagy fiának, kinek igazát az ősatyák nem tudták egészen megérteni”. Kulcsmondatok ezek a mozgósításra, mert ha nem követnénk a fent megfogalmazottakat, akkor hibát vétenénk, és nem szolgáltatnánk elégtételt Kölcseynek. Annak a Kölcseynek, akinek ugyanez a vármegye, – idézem, –

Kölcsey politikai pályájának idő előtt véget vetett. És mégis Szatmár vármegyének nincs oka a Kölcsey dolgában vezeklésre, mert (ott-szerk.)… a nagy hazafi és szónok egyénisége és politikai fölfogása kifejlődött.

A mesteri, a kellő ünneplést megalapozó felvezetés után azonban Klebelsberg hamarosan rátér Kölcsey munkásságának úgymond szakmai értékelésére is. A tudós politikust, a politikus tudóst, – amelyből manapság oly híján vagyunk, – avagy mindkettőt megtestesítve Klebelsberg így beszél;

Költészetének egy része, szépirodalmi, kritikai és esztétikai munkái ma már csak irodalomtörténeti jelentőséggel bírnak. De az minden kétség fölött áll, hogy hagyott nekünk egy örök dalt és egy örök tettet. Örök dala a Himnusz, melyet — amíg magyar ember élni fog — a lelki emelkedés pillanataiban énekelni fog nemzete.

Majd a kultuszminiszter Kölcsey 1835-iki pozsonyi országgyűlésről való önkéntes távozását, mely az örökváltság kérdését érintette, ekképpen jellemzi;

lelkiismeretének parancsával összeegyeztetni nem tudván, követi megbízatását Szatmár vármegye rendjeinek kezébe visszaadta s ezzel legújabb kori alkotmányos életünknek már a kezdetén a magyar politikai elvhűségnek örök emléket állított. De örök emléket állított a politikai önzetlenségnek is, mit meg kell szívlelnünk különösen ma, midőn az osztályérdekek megint mindenekfelett uralkodni látszanak, mikor az osztályérdekek fűtik a politikai életet.

Kell ehhez hozzátennünk még valamit?

Ezután Klebelsberg már csak szigorúan véve nyelvi és irodalmi kérdéseket elemez Kölcsey munkásságánál, és megállapítja, hogy Kölcsey

vezette át a nyelvi és irodalmi megújhodás mozgalmát a politikai térre s így Széchenyi mellett a politikai megújhodásnak egyik legszámottevőbb, legöntudatosabb képviselője lett.

Később ezt a következőképpen fejti ki;

Bessenyei, nyomában Kazinczy és írótársai megreformálták a nyelvet, új életre keltették az irodalmat, de bár a nemzeti érzést hatalmasan élesztették, a politikai pályára nem léptek. Kölcseynek, Kazinczy legtehetségesebb, mesterét túlszárnyaló tanítványának volt fenntartva a gondviselésszerű hivatás…..

Magyarázatként mindehhez hozzáteszi, képszerűen, tudván azt, hogy a jobb megértéshez, a mélyebb átérzéshez szükséges és elengedhetetlen a társítás, a dolgok egymás melletti erősítéseinek bemutatása;

a reformkornak hatalmas nyitánya, nagyszerű ouverture-je: Kölcsey Himnusza. Amint a nagyobb zenei alkotásokat lendületes prélude vezeti be, úgy a reformkor nagy magyar szimfóniájának kezdeten, 1823-ban, felcsapnak a Himnusz hatalmas akkordjai.

A Himnusz kéziratának első oldala 1823-ból

Nemcsak kiváló retorika ez, hanem kiváló szakmai diagnosztika is ez. Sőt ez utóbbit a közérthetőség számára le is fordítja, amikor is azt írja; a Himnuszban

a vallásos és a nemzeti érzés oly tökéletes összhangba olvad össze, s a költemény úgy beleszövődik az ezredéves nemzeti múlt nagyszerű eseményeibe, hogy talán az egész világirodalomban nincs nemzeti himnusz, mely az illető nép sajátos lelkét úgy visszatükrözné,…..

Itt felhívnám a figyelmet, hogy a hagyomány szerepét és erejét, valamint fogalmát egyfajta hatásmechanizmussal írja le, annak is leginkább megtalált szavaival együtt, miszerint;

úgy beleszövődik az ezredéves nemzeti múlt nagyszerű eseményeibe,……

Illetve ezek mellett „még fokozásra” is képes, amikor másokét is megvilágítja. Ekképpen;

Marseillaise volta képen a francia történelem csak egyik szakának: a forradalomnak éneke. A Wacht am Rhein a német élet csak egyik vonatkozásának: a német-francia ellentétnek költői kifejezése. Több nép himnusza az államnak csak egyik alkotórészét, (például – szerk.) a fejedelmet élteti és dicsőíti.

Végső konklúzióként azonban leírja, hogy

Kölcsey Himnuszának ereje ezzel szemben a nemzeti élet és a nemzeti múlt egészének felölelése.

Ugyanakkor jóval később, szinte magának is felteszi a nagy kérdést. Mert, fel kell tennünk, és feltesszük mi is magunkban is a kérdést. Idézem;

ha valaki kutatja, hogy annyi nemzeti hibánk mellett mégis hogyan élhettünk meg ezen a vérrel áztatott földön immár több mint ezer év óta, ha valaki kutatja, hol vannak, mely rétegekbe nyúlnak le a magyar erőnek gyökerei, akkor a magyarázatot megtalálja nagyjainknak, de általában a magyar léleknek abban a nagyszerű összhangjában, amelyben a sorsdöntő órán nemzeti gondolat, érzés, tett és áldozatkészség összeolvadnak. Kölcseyvel eddig túlnyomóan a irodalomtörténelem foglalkozott, pedig Kölcsey a hazafi, a szónok és államférfiú legalább is egyenértékű Kölcseyvel a költővel, esztétikussal és kritikussal.

Írása vége felé Klebelsberg Kölcsey országgyűlési naplóját elemzi ki, mint irodalmi és

elsőrendű politikai történeti forrás (t – szerk.). Beszédeivel úgyszólván megalapította a magyar országgyűlési szónoklatot, s ezek a beszédek egyúttal mérföldkövek a magyar politikai gondolkozás történetében,…….

Befejezésül Magyarország kultuszminisztereként, és mint a Magyar Történelmi Társaság elnökeként pedig felkéri Szatmár vármegye közönségét, fogjanak össze Kölcsey politikai életművének teljes föltárására.1[1]Szatmár megye törvényhatósági bizottsága báró kölcsei Kende Zsigmond bizottsági tag javaslatára a miniszter indítványát határozattá emelte /Szerk.

A szöveg elhangzott 2022. november 12-én a Klebelsberg Napok szakmai fórumán

Kölcsey Ferenc szatmárcsekei síremlékéke Szatmárcsekén

Hivatkozások

Hivatkozások
1 Szatmár megye törvényhatósági bizottsága báró kölcsei Kende Zsigmond bizottsági tag javaslatára a miniszter indítványát határozattá emelte /Szerk.

Írja be a keresőszót fentre és nyomja meg az entert a kereséshez. Az ESC megnyomásával tudja a keresést megszakítani.

Vissza a lap tetejére

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

View more
Cookies settings
Elfogadom
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.hidegkutihirek.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Hidegkúti Hírek
Kiadja: Új Hírek Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Katona József utca 6. 2/24
Kiadásért felel: Dr. Gór Csaba Gyula
Lap menedzser: Dr. Erdősi Károly, Küller András
Főszerkesztő: Dr. Erdősi-Boda Katinka
E-mail: info@hidegkutihirek.hu
Save settings
Cookies settings