Gondolatok Jung lélektanáról

A belső hang csábítóan meggyőző módon jeleníti meg a rosszat, hogy megadjuk neki magunkat.

Jung, A személyiség fejlődése, ford. TURÓCZI Attila, Bp., Scolar, 2008, 170.

„Abban rejlik a szabadság titka, hogy az ember őszinte magához” – kultúra.hu – címmel olvasható Béres Ilonával való, az ember személyiségével kapcsolatos beszélgetés, melyben a színésznő kitér mások kultúrájára, ízlésére, meggyőződéseire, viselkedésére. Fontosnak véli, hogy az ember tisztába tegye az életét, felismerje hibáit és rossz döntéseit – állítja, ha az ember őszinte önmagához, felszabadul, így az élete jobbá, eredményesebbé válik. A személyiség olyannyira összetett fogalom, ami nemcsak az ember lelki, fizikai és szellemi tulajdonságainak csakis a rá jellemző kombinációját alkotja, hanem dinamikus jellemzővel is bír, hiszen a külső-, és belső hatásokra reagálva egyaránt formálódik és fejlődik.

A modern lélektan analitikus irányzatának képviselője és a XX. század egyik kiváló lélekgyógyásza és gondolkodója Carl Gustav Jung, aki az 1918-as évek végén kezdte igazán megérteni, hogy a lelki kibontakozás célja a mély-én, továbbá, hogy a lineáris fejlődés legfeljebb csak a kezdetekben lehetséges. Ezt követően tért vissza belső nyugalma. Jung, aki a mítoszokban a korai emberiség legérettebb gondolatait tartalmazó alkotásokat látja úgy vélte, hogy az ember az alábbiakban fogalmazza meg léte értelmét: „Egyházi tanítás szól az ördögről: gonosz princípium, melyet szívesen képzelnek el baklábúnak, szarvval és farokkal. Képe félig állat, félig ember, földadta istenféle, mintha egy dionüsszoszi misztériumegyletből szökött volna meg, holmi bűnös-vidám pogányság még meglévő hitvallója.” [1]Jung, Gondolatok a jóról és a rosszról, ford. BODROG Miklós, Bp., Kossuth, 1996, 15. Találó ez a kép – írja, pontosan jellemzi a tudattalannak azt a groteszk-hátborzongató látásmódját, mellyel az emberek nem tudnak elboldogulni. A hátborzongató fogalom Jungnál is megjelenik, mint a tudattalan egyik nézőpontja, ahogyan a görög Odeipustól eredően Freudnál is képbe kerül, és mint ahogy Heideggernél is a szorongás kapcsán.

Carl Gustav Jung

Jung szándéka az volt, hogy a lehető legjobban megérthessék az emberek az életet úgy, ahogyan az emberi lélekben megmutatkozik. Ezzel annak a nézetnek adott hangot, hogy az emberi lény legfőbb célja és legfőbb óhaja annak a teljességnek a kibontakoztatása, amit személyiségnek neveznek. A személyiséget, mint az ember teljességének kifejeződését Jung a felnőtt ember ideáljaként írta le, amelynek tudatos megvalósítása az élet delén túl az emberi fejlődés végcélja. A pszichikai valóság egészének körbejárását kísérelte meg, az egészség-betegség kapcsolatáról, valamint az egészségmegőrzésről írt munkái erről ismeretesek.

Személyiségmodellje a freudi pszichoanalízisre épül, de azt még továbbfejlesztve újabb fogalmakkal gazdagította a lélektant. Az Én-t komplexusként értelmezi, azaz az ellentétekből eredő, feloldhatatlan feszültséget érti, ahol az Én a világ és a személyiség határán elhelyezkedő ütközőpont található változó feszültséggel. A tudattalant két részre bontja: személyes és kollektív területre. A személyes tudattalant az elfojtott érzések és gondolatok alkotják, melynek mélyén fontos személyiségaspektusok rejlenek, mint pl. anima, animus, mély Én, persona, árnyék. A jungi lélektan a kollektív tudattalan tartalmának nevezi az archetípusokat, amelyekben megtalálható az emberi lélek dichotómiája és az arra épülő kétarcúsága (ellentétpárokra hasítottsága).

A jungi filozófia [2]Jung spirituális, valamint filozófiai érdeklődéssel is rendelkezett. Az előbbi kapcsán, mint ismeretes, doktori disszertációját az okkult jelenségek pszichológiájából szerezte, … Bővebben egyik alapelve, hogy az emberi személyiség fejlődő, mozgásban lévő saját magát szabályzó rendszer, amely a tudattalan állapot és a tudatosság viszonylagos egyensúlyára törekszik. Ha bármelyik terület egyoldalúvá kezd válni, a psziché azonnal korrigálni igyekszik felhasználva pl. a destruktív megoldásokat is (neurózis, szomatikus betegségek). A jungi terápia célja tehát azt a fejlődést foglalja magába, ami lényegében a szimbólumok segítségével valósul meg. Ez az archetípus tetten érhető az emberi pszichében, a gyermek tudatalattijában, illetve fantáziájában is. A személyes tudattalan az egyéni életút eseményeit őrzi, a kollektív pedig az a terület a személyiségén belül, amely közös az emberiséggel. (Pl. a művészi alkotások megérintik az embereket, mert gyökerük, alaptörténetük az emberiség múltjából ered. Ilyenek a mesék, mítoszok, irodalmi művek stb. Az ősi történetek hatással vannak az emberekre, mély, belső, archaikus húrokat szólaltatnak meg a lelkükben.) A kollektív tudattalan tartalmai megjelenhetnek negatív érzések, félelmek, szorongások által keltett ősképekben (szörnyek, boszorkányok a mesékben), de megjelenhetnek pozitív vágyként is (tündérek, csodaerővel bíró állatok). Jung szerint a kollektív tudattalan kiapadhatatlan kincsesbánya, ahonnan az emberiség belső képeit és ösztönzéseit meríti, s amelyet aztán a legkülönbözőképpen tolmácsol, lehet akár veszedelmes és káros is [3]C. G. Jung, A kollektív tudattalan archetípusai = Bevezetés a tudattalan pszichológiájába, ford. Nagy Péter, Bp., Európa, 19902, 59-61. A fordítás alapjául szolgáló eredeti mű: C. G. … Bővebben, hiszen egy beteg ember fantáziája túltengő és nagyon fejlett.

A psziché felépítése a jungi pszichológia szemlélete alapján
Kép forrása: https://www.nyolcadikhaz.com

A kollektív tudattalan tartalmai tehát az archetípusokban [4]Az archetípus görög eredetű szó, ami kezdetet, eredetet, lenyomatot jelent. Mint ősi lenyomatok, pszichikai és viselkedési formák egyedileg és kollektíven jellemzők az emberekre. Belső … Bővebben őrzött anima (férfiban lévő női minőség) és animus (nőben lévő férfi minőség) [5]„Az animának és az animusnak az az ábrázolása, amire itt módom nyílik, szükségképpen hézagos. Még inkább kiélezném ezt a hiányosságot, ha úgy írnám le őket, hogy az anima nem … Bővebben, de megjelenhet a persona vagy az árnyékszemélyiség alakjában is. A persona szerepszemélyiséget jelent, minden ember egója kialakít egy olyan személyiségrészt, amivel érintkezik a többiekkel. Az árnyék egy autonóm részszemélyiség, a személyiség alsóbbrendű része, a personával ellentétes, a tartalmak gyűjtőhelye. Az árnyék megjelenhet álomban [6]Jung egész életét végigkísérték az okkult jelenségek. Emlékek, álmok, gondolatok című önéletrajzában számos esetet örökít meg, amikor olyasféle élményekben volt része, mint a … Bővebben, például: a társadalmilag magasra emelkedett emberek álmaiban ellentétes tartalmak: koldus, szegény. Az álomban való megjelenéskor az árnyék azonos nemű az álmodóval. A persona és az árnyék védőpajzsfunkciót töltenek be az én köré szerveződve, kiszűrik a külvilágból és az ember belső világából érkező impulzusokat. Az Én, az ego veleszületett tendenciával rendelkezik, azaz védőfalat emel a külső és belső inváziók ellen. A külvilágból érkező impulzusok szűrője a persona, a belsőből érkezőket az árnyék észleli. Az árnyék lehet projekció (saját elfogadhatatlan Én-részeinket kivetítjük másokra) is.

A szimbólum a tudatos és tudattalan közötti híd szerepét tölti be, a szimbólumok hatása az évszázadok során nem csökkent, hanem új és új érzelmekkel töltődött fel. A Selbst [7]A Selbst a legbelsőbb önmagunk, rendeltetésszerű lényünk felsőbbrendű magja, központi archetípus, azaz hatalmas erejű őskép. Ld. Jung, Gondolatok a jóról és rosszról, i. m., 21. a személyiség központi archetípusa, mély Én-nek vagy a személyiségközpontnak fordítják. Ez a személyiség központjának és totalitásának kifejezője. Jung számára a személyiség legfontosabb feladata az egyénivé válás, ami a szorongás legyőzésének legjobb eszköze. Hiszen így az ember azzá tud válni, aki különbözik az átlagtól, s a folyamat végén az individuum a teljes Én, aki nem hagyja, hogy a komplexusok eltérítsék önmagától.Ezt nevezi a Selbst archetípusának. [8]C. G. Jung, Alapfogalmaink lexikona, ford. Bodrog Miklós, Bp., Kossuth, 19973, 136. A tudattalan erőit le kell győznie magában az embernek és a felszabadult energiák hozzásegítik a szorongások leküzdéséhez.

Lélektana azt vizsgálja, hogy az ember megtalálja tévelygéséből az életbe visszavezető utat. Úgy véli, a szorongás a személyiség fejlődésének zavara, ezért szükséges a személyiség és a „belső hang” problematikáját tárgyalni. A napvilágra kerülő tartalmak megfelelnek a belső hangnak és sorszerű rendeltetésre utalnak, amelyet ha a tudat magába fogad, a személyiség fejlődését indíthatja el. „Bensőnk hangja a teljesebb élet hangja, egy tágabb, átfogóbb tudat hangja. Ezért esik egybe mitológiai értelemben a hős születése vagy a szimbolikus újjászületés a napkeltével, mivel a személyiség kialakulása ugyanazt jelenti, mint a tudat gyarapodása. Ugyanezen ok miatt jelölik nap-attribútomok a legtöbb hőst, s nagy személyiségük megszületésének pillanatát megvilágosodásnak nevezik.” [9]Jung, A személyiség fejlődése, i. m., 171. A belső hang többnyire valami nem jóról, sőt inkább rosszról tudósít. Jung azt állítja, a belső hang jellege Luciferi, s az embert végső erkölcsi döntések elé állítja.

Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége

PhD-mat a Pécsi Tudományegyetemen szereztem, kutatási területem a filozófiai hermeneutika. MTA köztestületi tag vagyok.

Hivatkozások

Hivatkozások
1 Jung, Gondolatok a jóról és a rosszról, ford. BODROG Miklós, Bp., Kossuth, 1996, 15.
2 Jung spirituális, valamint filozófiai érdeklődéssel is rendelkezett. Az előbbi kapcsán, mint ismeretes, doktori disszertációját az okkult jelenségek pszichológiájából szerezte, valamint a ’20-as évek elejétől ősi vallások és kultúrák nyomait kutatta Afrikában, Indiában, Ceylon szigetén, stb. Érdeklődése sokrétűnek bizonyult, pl. Kant főművét A tiszta ész kritikáját is olvasta, sőt jelentősnek vélem megemlíteni ehhez a tárgykörhöz kapcsolódóan A személyiség fejlődése című kötetét, melyben a személyiség (az ember teljességének kifejeződése) fő céljának az emberi fejlődést látta.
3 C. G. Jung, A kollektív tudattalan archetípusai = Bevezetés a tudattalan pszichológiájába, ford. Nagy Péter, Bp., Európa, 19902, 59-61. A fordítás alapjául szolgáló eredeti mű: C. G. Jung, Über die Psychologie des Unbewussten, Olten, Walter, 19894. (Gesammelte Werke, 7).
4 Az archetípus görög eredetű szó, ami kezdetet, eredetet, lenyomatot jelent. Mint ősi lenyomatok, pszichikai és viselkedési formák egyedileg és kollektíven jellemzők az emberekre. Belső hajtóerői az ösztönök, amit Jung transzcendensnek nevez. Az archetípus tehát az ösztön egyik megjelenési formája.
5 „Az animának és az animusnak az az ábrázolása, amire itt módom nyílik, szükségképpen hézagos. Még inkább kiélezném ezt a hiányosságot, ha úgy írnám le őket, hogy az anima nem egyéb, mint a nő ősképe, és lényegében irracionális érzésekből áll, az animus pedig nem egyéb, mint a férfié, és véleményekből áll. Mind a két típus rendkívül problematikus, mert archaikus mintái azoknak a pszichikai jelenségeknek, amelyeket ősidőktől fogva léleknek neveztek, és ők hozzák létre azt az emberi szükségletet is, hogy egyáltalán lelkekről vagy démonokról beszéljünk.” C. G. Jung, Szellem és élet, ford. S. Nyírő József, Bp., Kossuth, 1999, 24-25.
6 Jung egész életét végigkísérték az okkult jelenségek. Emlékek, álmok, gondolatok című önéletrajzában számos esetet örökít meg, amikor olyasféle élményekben volt része, mint a clairvoyance (tisztánlátás) és a megérzések, a szellemüzenetek és az automatikus írás. Hitt abban, hogy pszichikus képességeit részben anyjától és nagyanyjától örökölte, akik szellemekről írtak naplóikban.
7 A Selbst a legbelsőbb önmagunk, rendeltetésszerű lényünk felsőbbrendű magja, központi archetípus, azaz hatalmas erejű őskép. Ld. Jung, Gondolatok a jóról és rosszról, i. m., 21.
8 C. G. Jung, Alapfogalmaink lexikona, ford. Bodrog Miklós, Bp., Kossuth, 19973, 136.
9 Jung, A személyiség fejlődése, i. m., 171.

Írja be a keresőszót fentre és nyomja meg az entert a kereséshez. Az ESC megnyomásával tudja a keresést megszakítani.

Vissza a lap tetejére

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

View more
Cookies settings
Elfogadom
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.hidegkutihirek.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Hidegkúti Hírek
Kiadja: Új Hírek Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Katona József utca 6. 2/24
Kiadásért felel: Dr. Gór Csaba Gyula
Lap menedzser: Dr. Erdősi Károly, Küller András
Főszerkesztő: Dr. Erdősi-Boda Katinka
E-mail: info@hidegkutihirek.hu
Save settings
Cookies settings